תקנון אתר

תקנון אתר לילך קפלן-היחידה לדרמוקוסמטיקה בע"מ

כללי

האתר משמש כאתר מוצרי קוסמטיקה (חנות און ליין וירטואלית) שהוקם ומופעל על ידי לילך קפלן מרחוב  דובנוב 10 קומה 4 תל אביב (להלן: "העסק")

האתר מציע לגולשים תוכן, מוצרים ושירותים שנמכרים על ידי העסק דרך האתר או בקניה ישירה.

הוראות והתניות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הגולש/ המשתמש (להלן "הגולש") ועל כל רכישה שתתבצע על ידי הגולש באמצעות האתר. ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב הסכמה מצד הגולש לכל התנאים. הללו, יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש ובין העסק. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את התקנון וכי הנך מסכים ומתחייב להוראותיו.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע.

האתר יכול להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי העסק. הללו נועדים לשימוש הגולש אולם אין העסק אחראי על תכנים המופיעים באתרים אלו כאמור ואין בהכללתם אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד העסק.

העסק יעשה כל מאמץ שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בעסק, לפיכך אין העסק יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לעוקבים (באם יגרם), עקב אי קבלת ההצעה לרכישת המוצר באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את העסק מכל נזק כאמור.

אודות המכירה

המכירה באתר הינה מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. יש לעיין בדף המכירה טרם ביצוע ההזמנה ולבצעה בהתאם להוראות הקיימות באתר.

הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין.

המחירים המופיעים בדפי המכירה במחירי המחירון של המוצרים אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. על הגולש מוטלת האחריות לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם הוא מעוניין קודם לרכישה.

העסק מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי ושמורה לו הזכות להוסיף או לגרוע מוצרים מהאתר, לקבוע את כמות המוצרים היוצאים לרכישה, אופן הרכישה ומחיר המוצרים.

כאשר העסק יאפשר לגולש לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט בהתאם להגבלות את מספר התשלומים האפשרי וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית (במידה ויש) שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי הגולש ובהתאם להגדרות העסק.

ידוע לגולש שהאתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע בכל מקרה, ידוע לגולש כי באתר העסק אין כפל מבצעים אלא אם כן מצוין כך במפורש.

טרם ביצוע ההזמנה באתר, הגולש נדרש לבצע הרשמה לאתר  באמצעות בחירת שם משתמש, סיסמא ופרטים בסיסיים כגון: כתובת, מייל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים ככל שיידרשו. על מנת שההזמנה תבוצע ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים. העסק לא יוכל להתחייב על ביצוע העסקה אם לא נמסרו לו פרטים נכונים.

חיוב הגולש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו , יתבצע באמצעות כרטיס האשראי. לאחר ביצוע הפעולה ואישור העסק על המצאות הפרטים במלאי ותנאי האספקה.

לאחר ביצוע הפעולה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה שהפעולה אושרה או נדחתה.

הגשת פרטים כוזבים ושקריים, הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי, יקבל הגולש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה ידרש הגולש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של חברות האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש שהפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

במידה והגולש לא פעל להסדיר את האישור תוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה העסק זכאי לבטל את ההזמנה.

כל הזמנה ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מצאי מספיק של המוצר למכירה.

העסק עושה כמיטב יכולתו על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר ימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם במידה ויתברר כי מסיבות שאינן בשליטת העסק, מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות כתובת המייל שהוזן או באמצעות הטלפון. במקרה זה יהיה העסק רשאי להציע לגולש מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך הכספי. במידה והגולש ייעתר להצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש, במידה ולא, יהיה זכאי לסרה ובמקרה כזה, תבוטל ההזמנה והעסק ישיב את התמורה המלאה ששולמה  בגין המוצר, כפי ששולמה.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הגולש ישמשו לשימושו הפנימי של העסק ולא יועברו על ידו לשום גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי.

מערכת המחשוב של העסק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר העסק ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

אספקה/הובלת מוצרים

 

העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר (בתוספת דמי משלוח המפורטים באתר) לכתובת בישראל, במועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר.

העסק יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה כפי שמצוינים בדף המכירה ומתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית, העסק רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. באזורים אלו יתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה , עיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. לעסק שמורה הזכות להודיע כי מטעמים ביטחוניים ואחרים לא ניתן יהיה לספק את המוצר לגולש, לא תתקבל הצעתו לרכישה והמוצר לא יסופק לו, דבר שלא ייחשב להפרת הסכם כלשהו על ידי מי מהצדדים.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק חישוב ימי עסקים לא כולל שישי שבת ערבי חג וחגים.

בעת אספקת המוצר ראשי בעל העסק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

איסוף עצמי-במידה ונבחרה האפשרות של איסוף עצמי של המוצר, על הגולש להגיע עצמאית לבית העסק בתיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. המוצר יסופק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית, לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

אספקה לחו"ל-דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל.

 

השימוש באתר

במכירה באתר רשאים להשתתף תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות ובכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:

הגולש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הגולש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה. לגולש כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. לגולש תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

מדיניות פרטיות

 

במועד ההרשמה לאתר כמו גם במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר יתבקש הגולש לבחור במקום המיועד לכך האם הוא מעונין להצטרף  למועדון הלקוחות של לילך קפלן (העסק) לצורך קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים.

העסק מכבד את פרטיות הגולשים ואם הם אינם מעוניינים לקבל הודעות כלשהן, יוכלו לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, כמו גם יוכלו להסיר בכל עת פרטיהם מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר להם במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שיקבלו מהעסק.

הסכמת הגולש לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים, מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילות באתר.

שירות לקוחות

למידע על תפעול האתר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידי הגולש באתר, מוזמן הגולש לפנות לנציגי שירות לקוחות של העסק , בטלפון 054.5331131 או בדוא"ל lilach@dermahope.com

 

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

 

מאחר ומוצרי העסק כוללים גם חומצות וחומרים נוספים שזקוקים לאחסון מיוחד לא תתאפשר החזרה של המוצרים לאחר מסירתם לגולש.

אם מסיבה כלשהי היה פגם במשלוח של המוצר, יש באפשרות הגולש ליצור קשר תוך 7 ימים מרגע הגעת המשלוח. ההחלפה תתבצע רק בהתאם לשיקול דעתו של העסק ובלבד שהמוצר הגיע לידי העסק במצב תקין, ובאריזתו המקורית.

החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות החוק ולפי הנסיבות.

העסק רשאי למנוע מגולש השתתפות מקניה באתר באופן זמני ו/או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. במקרים הבאים: אם מסר במתכוון פרטים שגויים, אם ביצע מעשה הפוגע או שעלול לפגוע בעסק או בצד שלישי כלשהו לרבות לקוחות העסק והחברות המציעות את שירותי העסק. אם עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע בביצוע מעשה כזה. אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם העסק או מי מטעמו. אם נמנע בעבר שלא כדין לשלם עבור מוצרים שרכש מהעסק.

החזרת המוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או נפגע או שאריזתו נפגמה, כפופה לזכותו של העסק לתבוע את נזקיו בשל כך.

לפיכך, המלצתינו להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ללא פגיעה או נזק מכל סוג שהוא.

בכפוף האמור לעיל, העסק יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורו.

העסק ראשי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בין אם המחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לגולש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הגולש בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והעסק ימנע מחיוב האשראי או ישיב כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לגולש כל תביעה ו/או דרישה  מכל מין וסוג שהוא כלפי העסק בגין ביטול העסקה.

תחום שיפוט התדיינות משפטית

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית.

תנאים נוספים

העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העת בתוקף ויפורסם באתר. ידוע לגולש כי העסק ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר העסק יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים שעלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר.

תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג מחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים שבתמונה על גבי דפי האינטרנט באתר לבין מראם במציאות. כמו כן אין להסתמך על ייעוץ שקיבל באתר וכי עליו להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים.

ידוע לגולש באתר כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד או סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר הינם בבעלותו הייחודית המלאה והמוחלטת של העסק. הגולש באתר מתחייב שלא לעשות שום שינויים  באתר ולא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול או פרסום ללא הסכמתו של העסק מראש ובכתב. הגולש רשאי להשתמש באתר אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי העסק ו/או קבלת מידע, אין לעשות באתר שימוש למטרות אחרות.

מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם חלילה ולמרות כל אמצעי האבטחה שנוקט העסק, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שבמאגר או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לגולש כל טענה תביעה או דרישה כלפי העסק.

אין להעתיק או לשכפל כל מידע, תמונה, או נתון אחר ללא אישור מבעל העסק.