ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

אחר ומוצרי העסק כוללים גם חומצות וחומרים נוספים שזקוקים לאחסון מיוחד לא תתאפשר
החזרה של המוצרים לאחר מסירתם לגולש.
אם מסיבה כלשהי היה פגם במשלוח של המוצר, יש באפשרות הגולש ליצור קשר תוך 7 ימים מרגע
הגעת המשלוח. ההחלפה תתבצע רק בהתאם לשיקול דעתו של העסק ובלבד שהמוצר הגיע לידי
העסק במצב תקין, ובאריזתו המקורית.
החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות החוק ולפי הנסיבות.
העסק רשאי למנוע מגולש השתתפות מקניה באתר באופן זמני ו/או לצמיתות וזאת על פי שיקול
דעתו הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. במקרים הבאים: אם מסר במתכוון פרטים שגויים,
אם ביצע מעשה הפוגע או שעלול לפגוע בעסק או בצד שלישי כלשהו לרבות לקוחות העסק והחברות
המציעות את שירותי העסק. אם עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע
בביצוע מעשה כזה. אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם העסק או מי מטעמו. אם נמנע
בעבר שלא כדין לשלם עבור מוצרים שרכש מהעסק.
החזרת המוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת
מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או נפגע או שאריזתו נפגמה, כפופה לזכותו של העסק לתבוע
את נזקיו בשל כך.
לפיכך, המלצתינו להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ללא פגיעה או נזק מכל סוג שהוא.
בכפוף האמור לעיל, העסק יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורו.
העסק ראשי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על
פניה בין אם המחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לגולש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הגולש בעת ההרשמה
למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והעסק ימנע מחיוב האשראי או ישיב כל סכום ששולם בגין
המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לגולש כל תביעה ו/או דרישה
מכל מין וסוג שהוא כלפי העסק בגין ביטול העסקה.